Šilumokaičio įrengimas  

Šilumokaičio įrengimas

Kuo reikia pasirūpinti prieš įrengiant šilumokaitį:

  • Prieš prijungdami vamzdžius pasirūpinkite, kad iš vamzdžių sistemos, kuri bus jungiama prie plokštelinio šilumokaičio, būtų išplautos visos pašalinės medžiagos.
  • Prieš paleidžiant įrenginį patikrinkite, kad visi tvirtinamieji varžtai būtų tvirtai priveržti ir plokštelių paketo matmenys teisingi (žr. plokštelinio šilumokaičio brėžinį).
  • Prijungdami vamzdžių sistemą pasirūpinkite, kad dėl vamzdžių plokštelinio šilumokaičio neveiktų apkrova ar įtempimas.
  • Tam, kad nesusidarytų hidraulinis smūgis, nenaudokite greito užsidarymo vožtuvų.
  • Užtikrinkite, kad plokšteliniame šilumokaityje neliktų oro.
  • Apsauginius vožtuvus reikia įrengti paisant galiojančių slėginių indų reglamentų.
  • Rekomenduojama plokštelių paketą apdengti apsauginiais lakštais. Apsaugokite nuo karštų arba agresyvių skysčių nuotėkio ir karštų plokštelių paketo.
  • Jei numatoma, kad plokštelinio šilumokaičio paviršiaus temperatūra bus karšta arba šalta, imkitės apsauginių veiksmų, pvz., plokštelinio šilumokaičio izoliavimo, kad išvengtumėte darbuotojų sužalojimo pavojaus. Užtikrinkite, kad reikalaujami veiksmai atitiktų vietinius teisės aktus.
  • Kiekvieno modelio projektinio slėgio ir temperatūros reikšmės nurodytos identifikacinėje plokštelėje. Šių verčių viršyti negalima.

Reikalavimai:

Erdvė. Plokštėms įkelti ir iškelti reikalinga minimali laisva erdvė. Žiūrėkite pateiktą plokštelinio šilumokaičio brėžinį.

Pagrindas. Šilumokaitį įrenkite ant plokščio pagrindo, kuris turi būti pakankamai tvirtas, kad išlaikytų rėmą.

Alkūnė. Tam, kad plokštelinį šilumokaitį būtų lengviau atjungti, prie slėgio plokštės jungties reikia prijungti alkūnę; ji turi būti nukreipta aukštyn arba į šoną, o kitas flanšas turi būtų iš karto už plokštelinio šilumokaičio kontūro.

Uždarymo vožtuvas. Tam, kad plokštelinį šilumokaitį būtų galima atidaryti, visose jungtyse būtina įrengti uždarymo vožtuvus.

Jungtys. Vamzdžių sistemai prie šilumokaičio prijungti gali būti naudojami įvairūs prijungimo tipai. Flanšinės jungtys gali būti tvirtinamos varžtais be galvutės arba varžtais su galvute. Dirbdami su vamzdžių sistemomis pasirūpinkite, kad vamzdžių jungtys būtų apsaugotos nuo sujudinimo.

Jungtys slėgio plokštėje. Labai svarbu, kad prieš prijungiant vamzdžių sistemą, plokštelių paketas būtų suveržtas taip, kad matmuo A būtų teisingas (žr. plokštelių paketo brėžinyje).

Surinkimo padėklas (pasirinktinai). Priklausomai nuo plokšteliniame šilumokaityje naudojamo skysčio ir įrengimo tipo, siekiant darbuotojus apsaugoti nuo traumų, o įrangą – nuo pažeidimo, gali tekti naudoti surinkimo padėklą (skysčio išleidimo dėžę).

Kėlimas. Plokštelinį šilumokaitį reikia kelti naudojant diržus. Diržus dėkite vadovaudamiesi nuorodomis paveikslėlyje.

Pakėlimas. Šios instrukcijos galioja plokštelinio šilumokaičio pakėlimui po pristatymo iš „Alfa Laval“. Naudokite tik tokį diržą, kuris patvirtintas kelti plokštelinio šilumokaičio svorį. Laikykitės žemiau pateiktų instrukcijų.

Paleidimas. Paleidimo metu patikrinkite, ar nesimato nuotėkių iš plokštelių paketo, vožtuvų arba vamzdžių sistemos.

Įrenginio eksploatavimas. Srauto greitį reikia reguliuoti lėtai, kad apsaugotumėte sistemą nuo staigių ir didelių temperatūros bei slėgio svyravimų. Įrenginio veikimo metu patikrinkite, ar medžiagos temperatūra ir slėgis neviršija ribų, nurodytų plokštelinio šilumokaičio brėžinyje ir identifikacinėje plokštelėje.